Algemene voorwaarden van:

Europe Dairy Systems
Marconiweg 17
3899 BR Zeewolde

Inschrijfnummer K.v.K.: 30142730 te Gooi-, Eem- en Flevoland
Versie 3.1, oktober 2015

Artikel 1: Werkingssfeer en definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, huur en verhuur alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het installeren van melkinstallaties, stalinrichtingen en aanverwante zaken c.q. alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden aan voornoemde installaties, van Europe Dairy Systems B.V., gevestigd te Zeewolde, hierna te noemen "EDS".
 2. De koper, huurder c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij".
 3. Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. De door EDS te vervaardigen c.q. door of namens de wederpartij verstrekte of te verstrekken tekeningen, berekeningen, ontwerpen, rapporten, adviezen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als "de bescheiden". Onder "de bescheiden" worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de "schriftelijke bescheiden" worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-rom, DVD of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De opdracht of bestelling van de wederpartij geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van EDS.

 

Artikel 2: Afwijkende bedingen

 1. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de wederpartij indien EDS de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden worden door EDS niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 4. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien EDS dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.
 5. EDS behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door EDS gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van EDS zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft EDS het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Door EDS verstrekte of getoonde prijs- en tarieflijsten zijn aan wijzigingen onderhevig. Hieraan kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend, tenzij een bepaalde prijs of een bepaald tarief uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij werd overeengekomen.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht EDS niet tot levering c.q. verhuur van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de overeengekomen opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Prijzen, tarieven en/of levertermijnen in offertes of aanbiedingen zijn gebaseerd op bij opdracht of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens en kenbaar gemaakte wensen. Ingeval deze gegevens en wensen naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen, tarieven en/of levertermijnen.
 5. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten c.q. toekomstige bestellingen.
 6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn in een geoffreerde prijs nimmer inbegrepen:
  a) de kosten voor grond-, hak-, breek-, timmer-, herstel- of andere bouwkundige werkzaamheden;
  b) de kosten voor rioleringswerkzaamheden en mantelbuizen;
  c) de kosten van aansluiting van gas-, water-, elektriciteits- of andere infrastructurele voorzieningen;
  d) de kosten voor aarding van de gehele installatie;
  e) de eventuele kosten ter voorkoming van het bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ontstaan van schade aan bij de wederpartij aanwezige zaken;
  f) de kosten voor tijdelijke melkvoorziening;
  g) de kosten voor voorzieningen voor werkzaamheden hoger dan 2,5 meter;
  h) de kosten voor droge opslag en verzekering van materialen vanaf de aanlevering tot en met de installatie;
  i) de kosten voor het laden c.q. lossen van de container(s) met de te leveren zaken;
  j) de reis- en verblijfkosten tijdens de montage;
  k) de kosten voor klaarzetten van materialen op de aangegeven tijd en plaats i.v.m. montagetijd;
  l) de kosten van afvoer van materialen of afval.
 7. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is EDS hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van afmetingen, capaciteiten en gewichten evenals afbeeldingen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van EDS zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Met het oog op constructieveranderingen kan het voorkomen dat de daadwerkelijke uitvoering verschilt van voornoemde opgaven, afbeeldingen en omschrijvingen. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 9. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van EDS en dienen op eerste verzoek van EDS te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 10. EDS aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen.
 11. EDS heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits EDS de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 12. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt is hij verplicht op eerste verzoek van EDS alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde bescheiden aan EDS te retourneren.

 

Artikel 4: Overeenkomsten, opdrachten

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat EDS een door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen.
 2. Mondelinge afspraken binden EDS eerst nadat deze schriftelijk door EDS zijn bevestigd dan wel zodra EDS met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Indien geen schriftelijke bevestiging is afgegeven door ED, geldt de schriftelijke opdracht van de wederpartij dan wel de afleverbon dan wel de factuur van EDS als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.
 4. Indien EDS op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van EDS op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 5. Wijzigingen in een reeds door de wederpartij verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor EDS pas bin­dend indien deze schriftelijk door haar zijn beves­tigd.
 6. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor rekening van de wederpartij. Indien de schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten vergissingen en/of onjuistheden bevatten, heeft EDS het recht dit te herstellen.

 

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

 1. EDS kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken en/of bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijn(en) naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van EDS niet zoals gebruikelijk of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is EDS gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is -hetzij ten gevolge van aan EDS niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook- zal EDS met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. EDS zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen die een wijziging heeft voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander, behoudens wanneer de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. EDS heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door EDS verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Indien – buiten de overeengekomen werkzaamheden – aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal EDS de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EDS het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van EDS.

 

Artikel 7: Levering

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien EDS haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij EDS nog een redelijke termijn wordt gesteld om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door EDS per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van EDS verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door EDS te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten, dan wel de zaken c.q. bescheiden aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt EDS zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij EDS in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken c.q. bescheiden alsnog te leveren. Een en ander, tenzij EDS uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft EDS het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. EDS is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. EDS is bevoegd om -ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij- vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
 9. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen niet zijnde dagen in het weekend of algemeen erkende feestdagen.
 10. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop, als gevolg van niet voor rekening van EDS komende omstandigheden, gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de (op)levering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.
 11. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag, welke niet een werkdag is zoals omschreven in artikel 7 lid 9, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 12. Indien EDS het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren als gevolg van overmacht of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, heeft EDS recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid.
 13. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor EDS voortvloeiende kosten en schade door de wederpartij te worden vergoed.
 14. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 8: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Ten aanzien van de door EDS te verrichten installatie- of overige werkzaamheden, is EDS gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de zaak en/of zaken waaraan de werkzaamheden werden verricht gebruiksklaar is c.q. zijn.
 2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij EDS.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door EDS verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. EDS is verplicht gebreken, welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van EDS komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
 6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 9: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  a) de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen e.d.) tijdig en in de door EDS gewenste vorm aan EDS ter beschikking worden gesteld;
  b) EDS op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie c.q. de installatie waarop, waarin of waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie c.q. de installatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  c) de door de wederpartij aan EDS verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  d) de door de wederpartij ingeschakelde derden, de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat EDS hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  e) EDS binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien EDS haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
  f) EDS tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  g) de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen;
  h) EDS voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde elektriciteit, gas, water e.d.. De kosten voor deze voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
  i) EDS vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de werkplaats;
  j) op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
  k) op de locatie van de wederpartij waar EDS en/of de door EDS ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door EDS en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
  l) EDS op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
  m) de locatie waar apparatuur, machines, materialen e.d. van EDS opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 2. De wederpartij is verplicht alle gegevens, welke EDS nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat adviseren van de wederpartij, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan EDS te verstrekken.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart EDS voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. De wederpartij zal EDS tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de advisering.
 5. EDS zal de door de wederpartij aan haar verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.
 6. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d., die EDS tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 7. De wederpartij zorgt ervoor dat de ruimtes, waarin de melktechniek geïnstalleerd wordt, tussen de melk- en spoeltijden door vorstvrij gehouden worden. De laagste temperatuur in het gebouw zal niet lager dan 0°C zijn.
 8. De wederpartij staat EDS toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 9. De wederpartij stelt de stal beschikbaar als referentiemelkstal van "Dairymaster". Dit geldt ook voor andere door EDS geleverde installaties.
 10. De wederpartij staat EDS toe om foto’s van het geïnstalleerde te gebruiken als promotiemateriaal.
 11. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is EDS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 10: Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen EDS en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
  a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen.
 3. De kosten van het meerwerk worden door EDS berekend aan de hand van prijzen van de met het meerwerk gemoeide materialen, onderdelen e.d. evenals de gebruikelijke tarieven van EDS, zoals die gelden op het moment van uitvoering van het meerwerk.
 4. De kosten van het minderwerk worden door EDS berekend aan de hand van prijzen van de met het minderwerk gemoeide materialen, onderdelen e.d. evenals de gebruikelijke tarieven van EDS, zoals die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 11: Huur en verhuur van roerende zaken

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen EDS en de wederpartij gesloten overeenkomst van huur van roerende zaken c.q. iedere overeenkomst waarin een element van huur c.q. in gebruikgave van roerende zaken voorkomt.
 2. De huurperiode, de eventuele prijs, de eventuele annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot het gehuurde worden opgenomen in de overeenkomst.
 3. EDS is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij aan EDS moet worden voldaan.
 4. Na afloop van de huurperiode zal deze waarborgsom aan de Huurder worden geretourneerd, onder aftrek van hetgeen Huurder nog aan Verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd is.
 5. Het huurobject wordt door Verhuurder aan Huurder ter beschikking gesteld op het terrein van Verhuurder, dan wel door aflevering door op het door Verhuurder en Huurder overeengekomen adres.
 6. Het gehuurde zal door EDS bij de wederpartij afgeleverd worden en EDS zal het gehuurde ook bij de wederpartij weer ophalen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Het opgegeven tijdstip van afleveren geldt slechts bij benadering. Nimmer kan Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van het aflevertijdstip.
 8. Vertragingen die buiten de schuld van EDS ontstaan tijdens laden, lossen en transport alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, zijn eveneens onder de huurperiode begrepen.
 9. Bij de terbeschikkingstelling van het huurobject, althans onverwijld daarna, dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken die Huurder niet tijdig heeft ontdekt, omdat hij nagelaten heeft voornoemd onderzoek te verrichten en Huurder dit niet tijdig schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.
 10. Huurder is verplicht Verhuurder op de hoogte te stellen van de plaats waar het huurobject zich bevindt, het object mag niet verplaatst worden door de huurder.
 11. De wederpartij dient het gehuurde na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan EDS door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 12. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor de tijdens de huurperiode ontstane schade.
 13. De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde in de staat waarin het is aangeleverd, terug te leveren.
 14. De wederpartij heeft het recht om bij de aan het eind van de huurperiode door EDS uit te voeren inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het gehuurde door de wederpartij is ontvangen, komen voor rekening van de wederpartij.
 15. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van EDS.
 16. Defecten aan het gehuurde almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan EDS te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 17. Huurder is verplicht het huurobject gedurende de huurperiode goed te onderhouden. Huurder dient originele onderdelen voor service aan te schaffen en service uit te laten voeren door een erkende dealer van EDS. Deze service dient conform onderhoudsschema van EDS uitgevoerd te worden.
 18. De huurder is verplicht het gehuurde, zolang het gehuurde object zich op het overeengekomen adres bevindt, bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan EDS. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van huurder jegens verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door huurder aan EDS geleverd.
 19. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder, ook voor zover het gehuurde zich feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.
 20. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door EDS te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van EDS op volledige schadevergoeding.
 21. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van EDS Het is de wederpartij niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken.
 22. Verhuurder heeft het recht het huurobject te allen tijde te (laten) controleren. Huurder is verplicht hieraan steeds volledige medewerking te verlenen.
 23. Het is de wederpartij verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor EDS en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.
 24. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde -daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden- dient de wederpartij dit onverwijld aan EDS te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van EDS.
 25. Indien de Huurder niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt Huurder geachte van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente over het openstaande bedrag gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag. De rente per dag wordt pro rata berekend.
 26. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan minimaal 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 300,-. Bovenop de kosten zoals genoemd in artikel 11.25.
 27. Verlies van het huurobject: Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder Verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen. Huurder is gehouden binnen acht dagen de schade die Verhuurder dientengevolge lijdt te vergoeden. De schade zal worden berekend op basis van vervangingswaarde. Tevens dient Huurder de huurpenningen tot het einde van de huurperiode zoals vermeld in de huurovereenkomst, verlengingen daaronder begrepen, aan Verhuurder te voldoen. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht Huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Verhuurder.
 28. Bij voortijdig beëindigen van de overeenkomst zijn de huurpenningen verschuldigd tot einde contractduur, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 12: Prijzen, tarieven, kosten

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
 2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het huurobject op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichting jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
 5. Het hiervoor in lid 12.1 t/m 12.5 opgenomen derdenbeding kan noch Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

 

Artikel 13: Prijzen, tarieven, kosten

 1. Het bedrag dat aan honorarium voor door EDS verrichte werkzaamheden bij de wederpartij in rekening wordt gebracht is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van EDS
 2. Onder het aantal bestede uren worden in het kader van deze algemene voorwaarden tevens verstaan de door EDS in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gemaakte reistijd (reisuren).
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) van 08.30 uur tot 17.00 uur.
 4. Ingeval de werkzaamheden buiten de in lid 3 van dit artikel vermelde werkdagen dienen plaats te vinden c.q. de diensten buiten de in lid 3 van dit artikel vermelde werkdagen dienen te worden geleverd en/of bij spoedopdrachten, is EDS gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
 5. De door EDS gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven, zijn exclusief btw en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit reis- en verblijfkosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 6. In geval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van EDS bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 7. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d. dan wel de kosten van onderdelen, materialen e.d. stijgen, is EDS gerechtigd de hieruit voortvloeiende verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

 

Artikel 14: Betaling

 1. EDS is gerechtigd de overeengekomen vergoeding voor door EDS te leveren en/of te installeren zaken op de volgende wijze aan de wederpartij te factureren:
  a) 15% van de overeengekomen vergoeding bij opdracht;
  b) 75% van de overeengekomen vergoeding bij levering van de zaken c.q. de benodigde materialen;
  c) 10% bij start melken.
 2. Indien de wederpartij een wederverkoper is dient bij het sluiten van de overeenkomst 10% van de overeengekomen prijs betaald te worden, de overige 90% dient bij aflevering betaald te worden.
 3. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  a) zal de wederpartij aan EDS een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
  b) zal de wederpartij, na daartoe door EDS te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00. Indien de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten van toepassing is, gelden de daaruit voorvloeiende percentages.
  c) heeft EDS het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. EDS zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 5. Ter keuze van EDS kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 6. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is EDS bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien EDS het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15: Verrekening

 1. Verrekening en/of opschorting door de wederpartij is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij EDS haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Artikel 16: Reclamaties en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen in aantallen evenals afwijkingen met betrekking tot de overeengekomen kwaliteitseisen dienen zo mogelijk te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon doch uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van de zaken aan EDS te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan EDS.
 2. Eventuele defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken in of aan de geleverde zaken en/of afwijkingen met betrekking tot de overeengekomen kwaliteitseisen die door de wederpartij niet direct bij de in lid 1 van dit artikel bedoelde controle geconstateerd kunnen worden, dienen door de wederpartij direct na ontdekking aan EDS te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Deze reclamaties dienen in ieder geval uiterlijk binnen 1 week na levering aan EDS te worden gemeld.
 3. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden in door EDS geleverde bescheiden, welke in redelijkheid bij een eerste controle van deze bescheiden geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van deze bescheiden schriftelijk aan EDS te worden gemeld.
 4. Reclamaties ter zake facturen van EDS dienen binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk aan EDS te worden gemeld.
 5. Klachten ten aanzien van de door EDS verrichte werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na uitvoering van deze werkzaamheden aan EDS te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 6. Indien bovengemelde reclamaties c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan EDS kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken c.q. bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 7. Er zijn geen reclamaties mogelijk ten aanzien van in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen wat betreft kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, kleuren, finish, maatafwerking en dergelijke.
 8. Reclamaties c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 9. EDS dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat EDS ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, geschiedt een en ander slechts voor rekening en risico van EDS indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 10. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door EDS te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 11. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt vervalt elk recht op reclamatie.
 12. Ingeval van terechte reclamaties c.q. klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 16 van deze voorwaarden.

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid en garantie

 1. EDS kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van EDS, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van EDS, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van EDS, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken en/of bescheiden c.q. het factuurbedrag voor de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van EDS in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover EDS hiervoor verzekerd is.
 5. EDS garandeert dat de door haar geleverde en geïnstalleerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een termijn van 1 jaar na (op)levering. Gedurende deze periode geldt een volledige garantie, alle noodzakelijke reparaties zijn gratis. De hiermee gemoeide tijd, het arbeidsloon en de kosten van eventuele vervangende onderdelen zijn voor rekening van EDS. Niet onder deze garantie valt normale slijtage van kunststoffen en mechanische onderdelen. Deze garantie vervalt wanneer geen originele merk-onderdelen worden gebruikt, wanneer geen regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd en/of wanneer het onderhoud niet wordt uitgevoerd door een door EDS erkende dealer of erkend servicepunt.
 6. EDS is niet verantwoordelijk voor magnetische stoorvelden van buitenaf op de koeherkenning en zal eventueel hieruit voortkomende kosten aan u doorbelasten.
 7. Het gebruik van aggregaten en/of andere tijdelijke elektriciteitsvoorzieningen voor de melkinstallatie is niet toegestaan. De wederpartij verliest diens rechten jegens EDS, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart EDS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding.
 8. Indien EDS bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden materialen, onderdelen e.d. van derden betrekt, baseert EDS zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze materialen, onderdelen e.d. op de gegevens die hierover door de producent of de leverancier van die materialen, onderdelen, etc. aan EDS zijn verstrekt. EDS is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met of voortvloeiend uit onjuiste informatie over de gedragingen, eigenschappen e.d. van voornoemde materialen, onderdelen, etc.
 9. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van EDS heeft ontvangen welke adviezen, informatie e.d. geen directe betrekking hebben c.q. heeft op de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht EDS zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 11. EDS garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te gebruiken of doen gebruiken, tenzij EDS dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 12. Elke vorm van garantie vervalt wanneer wederpartij niet originele onderdelen in door EDS geleverde producten toepast zonder schriftelijke toestemming van EDS.
 13. De wederpartij verliest diens rechten jegens EDS, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart EDS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d. van EDS strijdig gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij;
  b) voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan EDS zijn verschaft en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, rapporten, documenten e.d. van derden);
  c) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan EDS heeft verstrekt en EDS de leveringen c.q. de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;
  d) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij in zijn rol als wederverkoper van de geleverde zaken deze zaken zelf heeft geïnstalleerd of heeft laten installeren;
  e) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij in zijn rol als wederverkoper van de geleverde zaken de eindafnemer onjuist of onvolledig heeft geadviseerd over het gebruik, onderhoud e.d. van de geleverde zaken.

 

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

 1. EDS is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door EDS geleverde zaken alsmede alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de hieraan ten grondslag liggende bescheiden, ongeacht of deze zaken en/of bescheiden in opdracht van de wederpartij zijn ontwikkeld. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten zijn zowel voor als na de levering van de zaken c.q. bescheiden uitdrukkelijk en uitsluitend aan EDS voorbehouden. Het is de wederpartij in ieder geval verboden de bescheiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EDS te vermenigvuldigen, aan derden te verstrekken dan wel derden hierin inzage te verlenen tenzij een noodzaak hiertoe uit de aard van de overeenkomst of de aard van de bescheiden voortvloeit.
 3. Door het verstrekken van gegevens en/of bescheiden aan EDS verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij EDS in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud (niet van toepassing en uitgesloten bij huurovereenkomst)

 1. EDS behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al diens ermee verband houdende betalingsverplichtin­gen jegens EDS heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake een eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval EDS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van EDS vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht EDS terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens EDS heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van EDS te bewaren.
 6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd minimaal te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en vernieling gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud op deze zaken rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van EDS ter inzage te geven.

 

Artikel 20: Pand

 1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens EDS heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
  a) de zaken aan derden in onderpand te geven;
  b) een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
  c) de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
 2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. EDS kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van EDS op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

 

Artikel 21: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en EDS gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  a) in staat van faillissement wordt verklaard;
  b) (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 22: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is EDS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van EDS, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van EDS.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens EDS tot aan dat moment na te komen.
 4. Onder omstandigheden, waarin sprake zal zijn van overmacht, zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., alsmede door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden, leveringsproblemen en problemen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 23: Ontbinding en annulering

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst volgens artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan EDS een door EDS nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan EDS te vergoeden. EDS is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart EDS ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 24: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen EDS en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor EDS, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat EDS de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar EDS is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is EDS gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Vindt uw dealer

Postcode:

Volg ons op:

   

Europe Dairy Systems - Marconiweg 17 - 3899 BR Zeewolde - Nederland - Tel:+31 (0) 88 32479 00 - info@europedairysystems.com
Experience the differnce